HjemVeg, vatn, avlaup og renovasjonVeg, vatn, avløp og boss

Veg, vatn, avløp og boss

Betalingssatsar

Renovasjonsgebyr NGIR sitt representatskap kjem med tilråing til kommunane om renovasjonsavgift for kvart år.

Renovasjonsgebyr 2024  
Levering kvar 4. veke 140 l. kr. 4.980,-
Med kompostering kr. 4.400,-
Levering kvar 2. veke 140 l. kr. 5.400,-
Med kompostering kr. 4.860,-
Levering kvar 2. veke 240l. kr. 5.820,-
Med kompostering kr. 5.280,-
Hytterenovasjon kr. 2.700,-
Teknisk  
Vatn årsavgift kommunalt vassverk pr. år kr. 3.830,-
Vatn og avlaup tilknytning  
Tilknytning vatn kr. 7.310,-
Tilknytning avløp kr. 5.160,-
Avlaup årsavgift  
Kommunalt avlaup pr. år kr. 5.110,-

 

Slam

NGIR sitt representantskap kjem med tilråing til kommunane
om slamavgift for kvart år.

Gebyr slam 2023  
Årleg gebyr septikslam med tømming kvart år* kr. 3.000,-
Privat septiktank med tømming kvart 2. år kr. 1.500,-
Årleg gebyr septikslam med tømming kvar 4. år kr. 750,-
Gebyr pr. kubikk slam kommunale avskiljarar kr. 609,-
Ekstratømming inntill 4,5 kubikk kr. 5.673,-
Naudtømming inntil 4,5 kubikk kr. 11.345,-
Ekstratømming over 4,5 kubikk, per kubikk kr. 993,-
Naudtømming over 4,5 kubikk, per kubikk kr. 1.984,-

 

* Gjeld minireinseanlegg som har trong for tømming kvart år


Feiing og tilsyn

Gebyr feiing  
Feiing og tilsyn pr. år kr. 608,-
Tilegg for ekstra pipe pr. år kr 197,-
   

 

Vatn

Kommunen har i dag følgjande vassverk:

Mo vassverk
Helland vassverk
Øvre Helland vassverk
Hugnastad vassverk

Vassprøvar vert teke med jamne mellomrom. Analyseresultata er publisert på innsyn.

Avlaup

Kommunen har i dag fire reinseanlegg
Kleivane
Mo
Helland
Øvre Helland

Kommunale vegar

Kommunen har ca 10 km med kommunal veg. Når det gjeld snøbrøyting har kommunen avtale med 3 brøytekontraktørar.
Vedlikehald av  komunale vegar vert utført av teknisk etat.

Boss

NGIR hentar boss frå Modalen kommune.

NGIR renovasjon hus

NGIR renovasjon hytter

 

 Septikktømming

All informasjon om septikktømming finn du ved å klikke her.

På mintank.no finn du informasjon om kortid forrige tømming vart utført, samt tidspunkt for neste tømming. For å få fram informasjonen til din eigedom fyller du inn Gnr/Bnr og trykkje på forstørrelsesglaset. Lenke til mintank.no finn du ved å klikker her. 

Kontaktinfo:

Norva 24 Birkeland
Telefon: 57 78 11 70
Døgnbemannet vakttelefon: 97 01 00 92

E-post:

slovag@norva24.no
Besøksadresse 

 

 


Sist oppdatert: 02.01.2024
Publisert: 15.05.2018