Førehandskonferanse

I samband med større og komplekse byggjesaker kan det vere nødvendig å bestille ein førehandskonferanse. Det kan for eksempel vere ein god idé å ha ein førehandskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekt, som ved utbygging av fleire bustader i eit eksisterande bustadområde.

Slik ber du om ein førehandskonferanse

Ansvar for vatn- og avlaup, renovasjon og byggesak.

Vi ber deg om å sende inn informasjon om:

  • kva du skal byggje: kart, teikningar og skisser
  • kor stort du skal byggje: høgd, breidd, areal
  • kva du skal bruke byggverket til
  • om byggverket treng dispensasjon frå gjeldande regelverk og planar – i så fall kva forhold som treng dispensasjon
  • informasjon om korleis du tenkjer å løyse veg, vatn, kloakk
  • spørsmåla du ønskjer svar på i møtet

Kva kostar det?

Gratis

På førehandskonferansen

Ansvarleg søkjar bør vere med på møtet.

Vi gjer merksam på at vi ikkje går gjennom sjølve søknaden din i førehandskonferansen. Vi kan heller ikkje svare på søknaden der og då. Dette er vurderingar som ligg til sjølve sakshandsaminga som kjem i etterkant av møtet.

Det blir vanlegvis sett av ein time til ein slik førehandskonferanse.


Sist oppdatert: 15.05.2023
Publisert: 30.10.2018