HeimNatur, kultur og fritidKultur tilskot og planar

Kultur tilskot og planar

Den kulturelle skulesekken

Modalen kommune får årlege tilskott frå Hordaland fylkeskommune til Den kulturelle skulesekken (DKS). I tillegg arrangerer Hordaland fylkeskommune ulike turnear til skulane rundt omkring i Hordaland. DKS skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevingar for elevar i grunnskulen. Som kommune ønskjer vi å leggje til rette for ulike typar tilbod på ulike kulturarena og i skulane.

Elevar og skular skal gjennom ordninga få oppleve, gjere seg kjent med og utvikle ei forståing for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilboda skal være av høg kvalitet og vise heile breden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur


Kva skjer i Modalen kommune?

Trykk her

 

Tilskotsmidlar kulturminnevern

Modalen kommune løyver tilskot til restaurering av kulturminne og kulturmiljø som ligg innanfor kommunen sine grenser. Eigar eller brukar av desse kulturminna kan søkje om slikt tilskot.

Vedtekter for kulturvernmidlar


Hordaland fylkeskommune har i tillegg til Modalen kommune ei tilskotsordning, sjå lenkje:

Her er det kommunen som er søkjar, men det vert berre løyvd tilskot til private føremål – ikkje kommunale. Det samla tilskotet kan difor etter søknad bli høgare enn berre det kommunale tilskotet.
 
Søknadsfristen er 15. november kvart år, og tildeling vil finne stad i januar/februar 
Søknad må sendast postmottak@modalen.kommune.no
 
Har du spørsmål eller ynskjer råd, ta gjerne kontakt med ass. rådmann Ove Sæbø på e-post ove.sebo@modalen.kommune.no eller tlf. 56599004/92225562.

Kulturminnevernplan for Modalen kommune

 

Kulturmidlar

Modalen kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar. Søknadsfristen er 1. februar kvart år.

Retningsliner for tildeling

Søknadskjema kulturmidlar


Sist oppdatert: 29.11.2018
Publisert: 20.11.2018