HjemNatur, kultur og fritidKulturtilskot, planar og frivillighet

Kulturtilskot, planar og frivillighet

Kundetorget 56 59 90 00 (man - fre 09:00-15:00)

 

KULTURPLAN 2020 - 2029

 

Kulturmidlar

Modalen kommune deler ut kulturmidlar til lag og organisasjonar. Søknadsfristen er 1. februar (15. februar i 2024).

Retningsliner for tildeling

Søknadskjema kulturmidlar

Retningslinjer for tilskot til kulturbygg i Vestland 

 

Tilskotsmidlar kulturminnevern

Modalen kommune løyver tilskot til restaurering av kulturminne og kulturmiljø som ligg innanfor kommunen sine grenser. Eigar eller brukar av desse kulturminna kan søkje om slikt tilskot.

Vedtekter for kulturvernmidlar


Vestland fylkeskommune har i tillegg til Modalen kommune ei tilskotsordning, sjå lenkje:

Her er det kommunen som er søkjar, men det vert berre løyvd tilskot til private føremål – ikkje kommunale. Det samla tilskotet kan difor etter søknad bli høgare enn berre det kommunale tilskotet.
 
Søknadsfristen er 1. februar. 
Søknad må sendast postmottak@modalen.kommune.no
 

Kulturminnevernplan for Modalen kommune

 

Kulturminnefond

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner.
Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.

Søk her

 

 

FriFond - barn og unge kan søkja støtte

Frifond gir penger til dere som vil lage musikkvideo til bandet, bygge en skaterampe, arrangere et cosplay-treff, eller noe annet kult der dere bor.

Søk her

 

 

Den kulturelle skulesekken

Modalen kommune får årlege tilskott frå Hordaland fylkeskommune til Den kulturelle skulesekken (DKS). I tillegg arrangerer Hordaland fylkeskommune ulike turnear til skulane rundt omkring i Hordaland. DKS skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevingar for elevar i grunnskulen. Som kommune ønskjer vi å leggje til rette for ulike typar tilbod på ulike kulturarena og i skulane.

Elevar og skular skal gjennom ordninga få oppleve, gjere seg kjent med og utvikle ei forståing for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilboda skal være av høg kvalitet og vise heile breden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur

 

Frivillige lag og organisasjonar

Oversikt over lag og organisasjonar

Frivilligplan


Sist oppdatert: 04.04.2024
Publisert: 20.11.2018