Bryggjeslottet

Kontaktinformasjon

Leiar for kundetorget, kultur, bibliotek og Bryggjeslottet

Anneli Vatle Lilletvedt

e-post anneli.vatle.lilletvedt@modalen.kommune.no

Tlf: 56 59 90 20  Mobil: 916 80 323

For meir informasjon om Bryggjeslottet tlf. 56 59 90 00 eller e-post

 

Konsulent for kultur og Bryggjeslottet:
Sissel Hindenes
e-post: sissel.hindenes@modalen.kommune.no

Tlf: 56599021 Mobil: 409 10 076

 

Oppdatert info Bryggjeslottet 28.09.21

Kommunen har etter anbodsrunde inngått avtale med Gjerden Fjellsikring om rensk av fjellsida bak Bryggjeslottet. Arbeidet har planlagt oppstart 6. september og er estimert til å ta 2-3 veker, dersom ikkje vær og andre ufoutsette hendingar gjer at det tek lengre tid. Bryggjeslottet må haldast stengt så lenge arbeidet pågår og området må ryddast i etterkant før ein kan opne bygget. Bryggjeslottet vil difor tidlegast kunne opne igjen rundt 1. november.

 

Parkering/uteområde/snuplass:
Uteområdet ved Bryggjeslottet som inkluderer snuplass og parkeringsplass kan bli utsatt for nye steinsprang og steinsprut fram til fjellsida er renska/sikra. Sikring med rensk vil difor være ei løysing som reduserer sannsynet for steinsprut mot uteområdet. Geologane vurderer at det er lite sannsynleg for personskade ved kort tids opphald på uteområdet, men all utandørs ferdsel bør begrensast til det som er naudsynt. Kommunen har difor vald å berre opne tilgangen til Elbil- ladestasjonen på parkeringsplassen inntil vidare. Tilgang til ladestasjon er ekstra viktig no når ein går inn i sommarferien, og bilistar har planlagt stopp i Modalen for å lade.

Mogleg bruk av Bryggjeslottet:
Bryggjeslottet blei truffet av ei rekke steinblokker på taket og på veggane som vender mot fjellsida Større steinblokker stoppa mot fangvollen. Ingen steinblokker gjekk gjennom taket. Nokre steinblokker knuste heller på taket og stoppa mot treverket innanfor. Eit par ruter på sørsida av bygget ble knust i ytterste laget uten at stein trengte inn i bygget. Veggane som vender mot fjellsida blei og truffet av stein som ikkje trengte gjennom veggane. Det er i tillegg her funnet steinblokker på 20-30 kilo rett utafor bygget, som mest sannsynleg ville gått gjennom taket om dei hadde truffet det. Den delen av bygget som ligg nærast fjellsida er mest utsett for nye steinsprang, men det er mogleg at heile/alle delar av taket kan treffast av nye steinsprang/steinsprut. Geologane vurderer at det er lite sannsynleg med personskade ved opphald inne i bygget, men bruken av bygget bør begrensast til fjellsida er renska/sikra. Trimrom, basseng, bowling og sal vil difor vere stengt til dette arbeidet er utført.

Biblioteket kan haldast ope i den bemanna opningstida, men ikkje i den ubemanna. Besøkande til biblioteket må nytte inngangen på sida av bygget og ikkje hovudinngangen.

Framdriftsplan vidare arbeid:
Rapport vert oversendt kommunen ca midten av juli, og omfatter:
• Skredfarevurdering
• Skisseløysing av sikringstiltak med til dømes fangvoll/fanggjerde og forslag til sikring av taket på Bryggjeslottet
Delrapport med løysingar for rensk av fjellsida vert oversendt kommunen innan fredag 25. juni. Rensk av fjellsida kan utførast før øvrige sikringstiltak, for dermed å tidlegare kunne gjenopne heile eller delar av bygget og parkeringsområdet. Kommunen vil leggje dette renskearbeidet ut på anbod til fjellsikringsfirma, etter at delrapporten med beskriving av renskearbeidet som skal utførast er motteken. Fjellrenskingsarbeidet vil starte opp så snart som mogleg etter ferieavvikling.

 

 

 NB!

Kommunen føl dei nasjonale smittevern tiltaka.
Me oppmodar alle til å følgja smittevernreglane frå helsedirektoratet.

 

Aktiviteter i Bryggjeslottet vår 2021

 Prisar for Bryggjeslottet 2021

 

Bowling - Basseng - Treningsrom 

Bowling, basseng og treningsrom er ope frå kl.12.30-17.00 kvar lørdag og søndag. Du kan bestille bowling-spel ved å ringe resepsjonen i Bryggjeslottet i opningstida 12.30-17.00, tlf 56599052. 

 

Opningstider for brikkebrukarar - Basseng og treningsrom 

Måndag 07-09, 15-19, 21-22

Tysdag 07-09 og 15-22

Onsdag 07-09 og 15-22

Torsdag 07-09 og 15-22

Fredag 07-08 og 15-22

Laurdag 07-22

Sundag 07-22

Kjære brikkebrukarar av Bryggjeslottet
Korteigaren skal til einkvar tid fylgje dei reglane som gjelder for bruk av kortet i Bryggjeslottet, m.a om 18 års aldersgrense. Modalen kommune ber dykk følgje med på smittevernreglane som gjeld, slik at Modalen fortsetter å vere ein smittefri kommune.

OBS!

Etter fleire oppmodingar, påminningar og plakatar i treningsrommet, blir det fortsatt ikkje rydda etter bruk. Pga. pandemien me fortsatt er i, er det svært viktig på grunn av smittevern hensyn, at kvar enkelt heng opp vekter/utstyr og vaskar dei etter bruk. Dersom dette ikkje endrar seg, må kommunen vurdere å stenge treningsrommet. 

Vindauge i sømjehallen skal ikkje opnas for bruk av inn og utgang, dette kan medføre bakterier og rusk som legg seg i renseanlegget, og kan i verste fall føre til at bassenget må stengast.Ved brudd på avtalen blir brikka stengt.

 

Bygdekino

 Bygdekino

 

 


Sist oppdatert: 05.10.2021
Publisert: 20.04.2018