HeimLandbruk og næringNæringBedrifter i Modalen

Bedrifter i Modalen

Lokale bedrifter i Modalen kommune

Uni Micro AS
tlf: 56 59 91 00
e-post: salg@unimicro.no

Mofjord Maskin AS

tlf: 971 59 093

Mobile Worker AS
tlf: 56 59 93 30
e-post: salg@mworker.no

Allserv AS
tlf: 909 29 237
e-post: firmapost@allserv.no

Mobryggja AS
tlf. (+47) 95 24 00 65
e-post: post@mobryggja.no

Aktiv i Modalen
tlf: 976 28 131
e-post: post@aktivimodalen.no

Atelier Midtun
e-post: jarle.midtun@gmail.com

Betongindustri AS
tlf: 56 59 98 00
e-post: asbetong@online.no

Modalen kraftlag BA
tlf: 959 33 764
e-post: post@modalenkraftlag.no

Eviny (tidligere BKK)
tlf: 55 12 70 00

 

Astrids gartneri

tlf :56 59 98 47 
e-post: astrid@astridsgartneri.no

Modalen Sandtak 
tlf: 56 59 99 70 / 905 63 423

Hebbes Transport AS
tlf: 908 34 488

Svein Mo AS - entreprenør / transport
tlf: 56 59 98 84

Grønnhaug kraftverk AS
tlf: 952 40 454

Modalen næringsbygg AS
tlf: 94502681
Harald Kjennsli

Modalen Elektro AS
tlf: 957 42 451

Harald Steinsland AS - entreprenørbedrift
tlf: 951 89 609

Roma Bygg AS
tlf: 904 14 147
e-post: romabygg@gmail.com

Nottveit Energi AS v/ Einar Sofienlund
tlf: 909 44 322

Igold Peykov - gullsmedverkstad
tlf: 484 75 099

Britt At nett v/ Britt Farestveit
tlf: 56 59 91 08
e-post: ektemodaling@gmail.com

Øyvind Farestveit Mekaniske
tlf: 56 59 97 07

Knut Farestveit Rør og Sveis
tlf: 56 59 97 07

Farestveit Murservice
tlf: 48 09 94 82
e-post: murservice@gmail.com

Coop Modalen SA 

Tlf. 56 59 98 30

e-post: modalen@hk.coop.no

 

 

Etablerarhjelp 

Etablerersenteret heldt etablerarkurs og gjev rådgjeving til etablerarar, gründerar, oppstartsverksemder og entreprenørar. Klikk inn på sida for å sjå deira kurskalender.

Driftig.no – vegvisar for nyskaping er ein nettstad for etablerarar og innovatørar - oversyn etablerarkurs, tilskotsordningar og aktørar som kan støtte entreprenørar, program- og prosjektsatsingar i Hordaland.

Osterfjord Næringssamarbeid er ei fagleg og praktisk samarbeidsforening for å fremje næringsutvikling i Osterfjordregionen. Deltakarar er næringskonsulenten i Modalen, Industrikonsulenten på Osterøy og Vaksdal Næringsselskap AS.

Regionrådet Nordhordland IKS tilbyr etablerarsamtaler og etablerarkurs til deg som gründar. I tillegg legg dei tilrette for at du kan byggje nettverk med andre i same situasjon ved å arrangere etablerarsamlingar.

Spør OSS gjev deg svar på dei vanligaste spørsmåla om reglar for å starte og drive eiga bedrift. Sida gjev svar på vanlige spørsmål om lover og reglar som styrer bedriftenes forhold til myndigheitene og samfunnet elles, både i etableringsfasen og etter at verksemda er kome i gang. Fem statlige etatar, som har ansvaret for ein betydelig del av dei reglane du må følgje som næringsdrivande, har gått saman om disse sidene (NAV, Brønnøysundregistra, Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Arbeidstilsynet). Finn du ikkje svar på det du lurer på, kan du sende ditt eige spørsmål til Spør OSS, som svarer deg direkte på e-post.

Bedriftskanalen.no tilbyr informasjon og rådgiving for små bedrifter.

Innovasjon Norge fremmar bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsam næringsutvikling i heile landet, og utløyser ulike distrikt og regionar sine næringsmessige muligheiter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge tilbyr produkt og tenester som skal bidra til å utvikle distrikta, auke innovasjonen i næringslivet over heile landet og profilere norsk næringsliv og Noreg som reisemål.

Kommunalt næringsfond og andre statlege midlar i Modalen.

På grunnlag av årleg tildelte konsesjonsavgifter frå kraftproduksjonen har Modalen etablert eit kommunalt næringsfond.

Desse midlane vert forvalta og brukt i samsvar med gjeldande vedtekter og retningslinjer.Det kan gjevast tilskot og/eller lån til prosjekt innan lokalt næringsliv og til kommunale fellestiltak. Det er vedteke særskilte stønadsordningar retta mot landbruket.

Nærmare opplysningar om retningsliner / vedtekter finn du under næringsfondet.

Ta kontakt med ass. rådmann Tonje Husum Aarland, eller prosjektleiar Bent Gunnar Næss (Nordhordland utviklingsselskap – Region Nordhordland) på tlf: 481 24 623, e-post: bent.gunnar.naess@nordhordland.net


Sjå gjerne www.regionnordhordland.no


Sist oppdatert: 03.08.2022
Publisert: 18.06.2018