HjemHelse, sosial og omsorgModalstunet pleie og omsorg

Modalstunet pleie og omsorg

Kontaktinformasjon Modalstunet bu- og opptrening

Tlf.nr.: 56 59 90 90
E-post

Besøksadresse: Balane 36, 5729 Modalen

Her finn du oss!

 

Betalingssatsar 2024

1.For brukarar som får praktisk hjelp og opplæring, her medrekna heimehjelp og husmorvikarteneste:

 
Inntil 2G 

kr. 220,-

kr. 90,-
2 - 3 G kr. 598,- kr. 101,-
3 - 4 G kr. 1047,- kr. 144,-
4 - 5 G kr. 1.668,- kr. 190,-
over 5 G kr. 2.288,- kr. 238-
     

Abonnementspris vert nytta dersom dette fell rimelegast for brukaren.

Abonnementspris vert nytta dersom dette fell rimelegast for brukaren. Grunnbeløpet (G) i
folketrygda vert lagt til grunn for utrekning av satsane. (G = kr. 118 620,- pr. 01.05.2023.) Det er siste tilgjengelege skattelikning, basert på husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag, som
vert lagt til grunn for utrekning av inntekta.

Det vert gjeve fritak for betaling av abonnementspris ved sjukehus- og rekonvalesentopphald utover 30 dager i kalenderåret. Brukar må sjølv gje melding når denne grensa er nådd. Det vil ikkje verta
kravd eigenbetaling for heimetenester i periodar der brukar har opphald ved Modalstunet.

Leigeplassar ved Modalstunet kostar kr. 3.700,- pr. døgn.

2. Kortidsopphald i institusjon lik norm for akseptert tak pr døgn p.t: kr 190,-
3. Dag/nattopphald skal vera lik norm for akseptert tak pr dag/natt p.t: kr 94,-
4. Middag kjøpt i institusjon pr. porsjon: 
(graut lørdagar kr. 64,- og lunsj alle dagar kr. 64,-)
(besøkjande og tilsette som kjøper middag kr. 130,-)
kr 114,-
5. Frukost og kveldsmat kjøpt i institusjon pr. porsjon:  kr 78,-
6. TV-abonnement v/korttidsplass og avlastning, pr. døgn kr 39,-
7.

Servicetenesta
Tryggleikspakken (tryggleiksalarm og røykvarsla) pr mnd:
Under 2 G: -
Over 2 G:

Tryggleiksalarm pr mnd:
Under 2G
Over 2G

Tryggleiksalarm for dei som får alarm som erstatning for anna helsehjelp:

 

kr

kr

kr

kr

kr

 

195,-

367,-

97,-

183,-

0,-

8. Dagtilbodet <<onsdagsklubben>> pr.gong:
Inkluderer henting/bringing, frukost og middag.
Ved turar og utflukter vert det avtalt eigne satsar. 
kr 216,-

 

Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå reglane om eigenbetaling når særlege høve gjer seg gjeldande.

Maksimal betaling institusjon: 

Eigenbetaling ved Modalstunet kan maksimalt fastsetjast til det ein institusjonsplass reelt kostar. For 2024 vert maksimalbeløpet fastsett til kr. 86 841,- pr. mnd. for institusjonsplass.

 

Søknad pleie- og omsorgstenester


Sist oppdatert: 10.01.2024
Publisert: 03.05.2018