Helse

 

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege/fastlege Frøydis Gullbrå
Telefon: 56 59 90 40
E-post: froydisgullbra@modalen.kommune.no

Legekontor Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag: kl. 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00  (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

 

Program for helsesenteret

April 2019

*LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40

Opningstider: Måndag, tysdag og torsdag: kl. 08.30-15.00.

Telefontid: Kl.08.30-15.00  (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

Det er ikkje lege på kontoret måndag 15. April og 29. April

 

 *LEGEVAKT FOR MODALEN:

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt

Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

 *HELSESTASJONEN:  Telefon : 56 59 90 42 . Helsesøster (Marta): 99526851

Me har avtale med Masfjorden kommune der Helsesøster Marta Midtbø vil arbeide hjå oss 1 dag i veka. Ho vil stort sett vere her torsdagar.

 *FYSIOTERAPI: Telefon: 56 59 90 43

Opningstider: Måndag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.30.

 

*PSYKISK HELSETENESTE: Telefon: 56 59 90 48 / 99 09 00 02/ 94 50 73 88

 

 Legekontor

Opningstider: 
Måndag, tysdag, torsdag: kl. 08.30-15.00.

Fastlege Frøydis Gullbrå 

Telefontid:
Kl.08.30-15.00
(Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)

Slik bestiller du time

Det er mange som ynskjer å nå oss via telefon. Om du vil spare tid, kan du nytte deg av vår SMS-køfrisystem.


Du skriv då MODALEN, fødselsdatoen din og navnet ditt, og sender meldinga til 2097. Ei melding kan sjå slik ut:


MODALEN 05.05.90 Ola Hansen ynskjer time, gjerne neste veke.
Tenesta kostar kr 6,00 pr melding. Du kan sende melding heile døgnet.


Avbestille time, eller endre timeavtale
Ring oss eller send MODALEN navnet ditt og fødselsdato med avbestilling eller ynskje om endring av time til 2097. Dette må skje innan 24 timer før konsultasjonen skal finne stad, ellers må du betale for timen.

 Legevakt for Modalen

Ved behov for legehjelp når det ikkje er lege i Modalen, kontakt
Nordhordland legevakt: Tlf. 116 117  / Ved behov for akutt-hjelp ring 113

 

Helsestasjon

Hjelpa du kan få her inkluderer helsekontrollar og oppfølging av barn 0-6 år, helsestasjon for ungdom, skulehelseteneste og vaksinasjonar etter barnevaksinasjonsprogrammmet. Helsesyster tilbyr også heimebesøk kort tid etter fødsel.

Helsesyster er i Modalen 1 dag kvar veke.

Kommunen har avtale med Masfjorden kommune,  helsesøster Marta Midtbø vil arbeide hjå oss 1 dag i veka. Ho vil stort sett vere her torsdagar.

Telefon: 99 52 68 51

E-post: martha.midtbo@masfjorden.kommune.no

 

Fysioterapi

Fysioterapeut Terje Askeland

Telefon: 56 59 90 43 mobil 957 33 427

E-post: terje.askeland@modalen.kommune.no

Fysioterapeuten er og kontaktperson for tekniske hjelpemidlar.

Fysioterapeut Martha Thorsheim vikarierer i tida 13.08.18 - 30.06.2020

telefon: 56 59 90 43  mobil 409 20 272

E-post: martha.thorsheim@modalen.kommune.no  

Psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste gir tilbod til personar som treng hjelp for psykiske vanskar eller rusproblem. Det er eit lågterskeltilbod, og pårørande, brukar sjølv eller andre i hjelpeapparatet er velkomne til å ta direkte kontakt. Hjelp blir gitt gjennom samtaler, individuell oppfølging eller gruppeaktiviteter – etter kva som er ynskjeleg og tenleg.

Kontaktinformasjon

Jorunn Brekkhus

Telefon: 56 59 90 48
Mobil:  99 09 00 02

E-post:

jorunn.harvik.brekkhus@modalen.kommune.no

Bente Håvåg

Telefon: 56 59 90 48
Mobil: 976 77 674

E-post:

bente.havag@modalen.kommune.no

Jordmor

Modalen kommune har avtale med Lindås kommune om jordmorteneste for svangerskapskontrollar. Jordmor kan nåast via Knarvik helsestasjon på telefon 56375074.

Støtteteam ved kriser

Modalen kommune har oppretta støtteteam ved kriser.

Dette er eit kommunalt team som har ansvar for psykososial oppfølging av menneske/lokalsamfunn som vert råka av kriser og katastrofar. Kriser og katastrofar vert definert som dramatiske og traumatiserande hendingar som påverkar enkeltmenneske og som normalt går utover det ein vanlegvis taklar aleine eller ved hjelp av sosiale nettverk .

Omgrepet kriser vert brukt om dramatiske og traumatiserande enkelthendingar som i hovudsak skjer med få menneske direkte involvert av gangen. Dette kan være plutselege barnedødsfall, sjølvmord, ulike typar ulukker med eller utan dødsfall, voldtekter eller ran.

Støtteteam ved kriser, er ei ressursgruppe som utover å bistå innbyggjarane, også vil kunne fungere som ein ressurs for innsatspersonell ved f.eks. politisentral, legevakt og sjukehus. Støtteteam ved kriser inngår som ein del av kommunen sin generelle beredskapsplan. Teamet skal medverke til ei omsorgsfull og naturleg bedarbeiding etter traumatiske hendingar og har som mål å førebyggja psykiske seinverknader etter kriser.


Støtteteamet er samansett av:
         
- Koordinator: Psykiatrisk sjukepleiar, Jorunn H. Brekkhus
- Kommunelege: Frøydis Gullbrå
- Pleie- og omsorgsleiar: Margrete L. Kvamme.
- Psykiatrisk sjukepleiar:  Bente K. Håvåg.
- Rektor: Jahn Olav Nordheim.
- Pedagogisk leiar: Gro Henny Mo:
- Prest:  Torbjørn Aamli:
- Helsesøster: Marta Midtbø

 

Krisesenter

Modalen kommune har samarbeidsavtale med krisesenteret for Bergen og omegn.

Ta kontakt på vår døgnåpne telefon: 55 31 50 50

Krisesenteret for Bergen og omegn 

 

Kreftkoordinator i Nordhordland

Kven er tilbodet meint for?

Du kan ta kontakt dersom du:

Nyleg har fått ein kreftdiagnose

Er pårørande til ein som har kreft

Ventar på behandling

Er under behandling

Har seinverknader etter kreftbehandling

Er frisk etter behandling, men har spørsmål om rehabilitering

Ikkje blir frist og treng hjelp til tilrettelegging av kvardagen

Pårørande kan også ta kontakt. Det same kan samarbeidspartar i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Kva kan kreftkoordinatoren hjelpe deg med?

Vere ein ressursperson for deg som er kreftramma eller er pårørande

Gi råd og rettleiing om diagnose, behandling og rehabilitering

Vere ein samtalepartnar, som kan bidra til å sortere tankar i ei vanskeleg tid

Ha oversikt over og informere om relevante tilbod og tenester, kurs og rehabilitering

Vere eit bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetenesta og kommunane, og formidle kontakt til ulike tenester og aktuelle samarbeidspartnarar

Sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande

Koordinere og leggje til rette for at du og dine får ein best mogleg kvardag heime

Omsorg ved livets slutt

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Korleis tar du kontakt?

Du treng ikkje å søkje eller bli tilvist frå lege eller spesialist. Du eller dine pårørande kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Du kan også be andre om å ta kontakt.

Samtale med kreftkoordinatoren kan skje heime hos deg, på telefon eller kontoret til kreftkoordinatoren.

Kreftkoordinatoren er tilgjengeleg på telefon mellom 09.00 og 15.00 på kvardagar.

Anne-Britt Hauge, kreftsjukepleiar
E-post: anne-britt.hauge@lindas.kommune.no
 Mobil: 409 10 889

Nyttige lenker helse

Kjernejournal

Tannhelse

Pasient- og brukar ombod

Nordhordland legevakt

  


Sist oppdatert: 04.04.2019
Publisert: 03.05.2018