HeimBarnehageModalen barnehage

Modalen barnehage

 

Kontaktinformasjon 

Styrar Grete Urdal
Tlf: 56599060 / 95048031
E-post: grete.urdal@modalen.kommune.no

 Adresse: Skjerjavegen 51, 5729 Modalen

 Her finn du oss!

 

Opningstider: Barnehagen er open kvardagar kl 7.00 - kl 16.30.

 

Skuleruta 2019/20

Søknad om barnehageplass

Her søkjer ein om ny plass, endring og oppseiing. Søknadsfrist hovedopptak for barnehageplass er 1. mars. Ein har fortløpande barnehageopptak ellers i året, dersom det er ledig plass.

 

Pris

Ein heiltidsplass i Modalen kommune kostar kr. 2.300,- pr. mnd.

Barn busett i Vaksdal kommune fylgjer heimkommunen sine betalingssatsar.

 

Betalingssatsar
Opphald, måltid og frukt
       
Full plass f.o.m 01.01.19 2.380,- 310,- pr.mnd
Full plass f.o.m 01.08.19 1.770,- 182,-  pr.mnd 
Deltidsplass f.o.m 01.01.19 1.871,- 188,- pr.mnd
Deltidsplass f.o.m 01.08.19 1,901,- 188,-

pr.mnd

Ekstraplass    362,-  

pr.dag

For sein henting    207,-  

pr.dag

 

Full plass: Inntil 9 timar pr. dag  -  mellom kl. 07.00 og 16.30 mandag til fredag. 
Deltidsplass: Inntil 9 timar pr. dag x 3 dagar for veka


Måltid og frukt er ein del av barnehagetilbodet, og ikkje noko foreldra kan reservera seg frå. 
Foreldra betaler for 11 månader.
Juli er betalingsfri månad.
Dersom borna vert henta etter stengetid får barnehagen ekstra utgifter til personell. For sein henting medfører difor eit gebyr. 
Ekstradagar vert nytta av born som har deltidsplass, eller born som oppheldt seg i kommunen men som ikkje ynskjer fast plass. Ved ledig kapasitet kan det gjevast tilbod til desse.

Moderasjon i barnehagen

Du slepp søkja om syskenmoderasjon, den får du automatisk. Har du/familien lav inntekt kan du søkje om moderasjon/redusert betaling.

Handsamingstida er ca. 3 veker.

Syskenmoderasjon 

Modarasjonsordningar: Syskjenmoderasjon til føresette som har fleire enn eitt barn i barnehagen: 
30 % moderasjon for barn nr. 2 
50 % moderasjon for barn nr. 3 og fleire Inntektsgradert foreldrebetaling kan gjevast etter søknad til føresette med låg betalingsevne. 

Redusert brukarbetaling

Det er to modrasjonsordningar for familier eller husholdninger med lav inntekt. Dersom foreldrebetalinga er høgare enn 6% av samla inntekt til familien eller hushaldninga, kan ein søkje om redusert pris.

I 2018 vil dette gjelde for hushaldningar som har ei samla inntekt lågare enn
kr 533.500,-. Hushaldninga si samla skattepliktige kapital- og personinntekt vert lagt til grunn for berekninga.

Gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringar: 3, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart , skal gjevast gratis kjernetid i 20 timar pr. veke når familien/hushaldninga si samla inntekt er mindre enn kr 533.500,-(inntektsgrense fastsett av Stortinget). Hushaldninga si samla skattepliktige kapital- og personinntekt vert lagt til grunn for berekninga. 

Reglane om foreldrebetaling er heimla i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Søknadskjema redusert foreldrebetaling

 

Skjemaer 

Nullmobbing

 

Søknadsfristen til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars. 

Kva seier lova?

Trykk her for å gå til barnehagelova.

 

Rammeplan for barnehage

Årsplan

Opplysningshefte

 

Reglar for oppseiing

Skal barnet ditt slutte i barnehagen i løpet av barnehageåret, må du sende ei skriftleg oppseiing av plassen minst to månader før barnet skal slutte.
Dersom barnet sluttar etter 1. april, kan vi krevje betaling for resten av barnehageåret.
Du treng ikkje å seie opp plassen når barnet ditt startar på skulen. Dette skjer automatisk for barn i både private og kommunale barnehagar.

Bruk søknadskjema om barnehageplass.

 

Mobbeombodet i Hordaland

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.
Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon: 404 01 557 eller e-post mobbeombod@hfk.no

Du kan følgje ombodet på Snapchat (mobbeombod) eller Facebook www.facebook.com/mobbeombodet

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på www.hordaland.no/mobbeombod

 

 

 

 

 

 

 


Sist oppdatert: 13.11.2019
Publisert: 17.04.2018