HeimNyheter

Nyheter


Vaksinering mot sesonginfluensa

Vaksinering mot sesonginfluensa

Influensavaksine er no komen til kommunen.
Vaksinane er reservert for helsepersonell og personar i risikogrupper i første omgong. Andre kan tidlegast få tilgang til vaksiner etter 1. desember.
I år ynskjer me at alle som kan, får vaksine i samband med legetime for dei som har det i oktober/november . Dette for å unngå å samla meir folk enn naudsynt.


Vaksinering for pasientar i risikogrupper er planlagd i Bryggjeslottet torsdag 29 oktober for personar
Kl 11-12 for personar over 75 år.
Kl 13.30-17 for personar under 75 år.

Risikogrupper:
» Alle som har fylt 65 år
» Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
» Gravide frå 12. uke i svangerskapet
» Barn og vaksne med:
• diabetes mellitus, type 1 og 2
• kronisk luftvegssjukdom
• kronisk hjarte- og karsjukdom
• kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt
• kronisk nevrologisk sjukdom /skade
• nedsatt immunforsvar
• svært alvorleg fedme (BMI over 40)
• annen alvorleg eller kronisk sjukdom

Ekstra viktig i år:
-Kom frisk. Har du luftvegssymptom eller feber må timen utsetjast.
-Hugs reine hender. Me har handdesinfeksjon ved inngangsdør, og i ventelokalet.
-Hald avstand. Ha minst ein meter til andre. Ikkje flytt på stolar som er oppsett

Om betaling i år:
• Sentrale helsestyresmakter ynskjer at mange skal ta influensa-vaksine i år, og har difor subsidiert vaksinering hjå fastlegane og i kommunen.
• Personar i risikogruppene betaler kun eigendel på 50,- for å setje influensa-vaksine. Dei som har frikort skal ikkje betale noko.
• Personar i målgruppene som velgjer å ta vaksinen på apotek, betaler fullpris.
• Andre som ynskjer vaksine ved legekontoret betalar 200,- for vaksinering. Dette kan først skje etter 1. desember.

Helsetjenester 

16.10.2020

Fellestur til Modalen

Vær med DNT tilrettelagt til vakre Modalen med badestrand og en tilrettelagt turløypa langs elven. Turen egner seg for alle med og uten hjul, så kom og vær med på denne siste høstferie dagen.
Dato: søndag 11 oktober
Tid: kl.13
Parkering: ved kirke eller i Modalen senteret.
Oppmøte: utenfor Mobryggja restauranten.
Turen er gratis, Vi tar skriftlig påmelding ifm smittevern. vi går i puljer om det trengs.
Vi tar turen med start ved Mobryggja restaurant og ned mot badevika og langs elven, under brua. Så opp i byggefeltet og over brua langs veien til båt havnen. Hele rundturen er på sirka 2 km.
Turløypa langs elven går på grus og gras. Ved sti opp mot byggefelt er grusen delvis rennet vekk og dermed er stien noe smalere å gå opp. Vanskelig parti her med E-rullestol. En kan snu og kjøre samme veien tilbake. Flott langs elven med fjord og flott natur i vente. Vi er veldig takknemlig at Teknisk etat i Modalen skal utbedre stien nå før fellestur. Tusen takk til Magne Verpelstad ved Modal kommunen.I samarbeid med Mobryggja restaurant kan vi tilby alle deltagere en gratis kopp kaffe og is til barna. Du får en kupong og fin refleksbånd fra Nordhordland Turlag ved mål linje. Mobryggja Restaurant disker opp med Fårikål, raspeballer og ovsnbakt laks, fish and chips, grillet kylling, biffsnadder og hamburger tallerken for de som blir sulten etter turen. Åpningstiden er fra 12-18.00 på søndag.Oppvarmet basseng i Modalen kommune er også åpent fra kl.12.30-17.00 men dessverre ikke fullt tilrettelagt for rullestol brukere i denne omgangen.


Håper å se deg,
mvh,
DNT tilrettelagt Nordhordland Turlag
Turleder Reidun Dragøy,
Turleder Tanja Resink og Isabel Smeding

09.10.2020

TV-aksjonen 2020 - eit hav av moglegheit


TV-aksjonen 2020 - eit hav av moglegheit 

Ønskjer du som privatperson, lag og foreiningar å bli digital bøsseberar kan du melda deg på https://blimed.no/
Når registreringa er fullførd, vil du automatisk få ei ferdiglaga Spleis som er di digitale bøsse.
Frå 5.oktober blir bøssene aktive, og den digitale bøsseberaren deler bøssa si i nettverka sine, anten via sosiale medium, eller sender ein sms eller epost til kjente og kjære med oppmoding om å gje på bøssa. Les meir om digitale bøsseberarar her: https://blimed.no/dbb
Lag, organisasjonar, idrett og trussamfunn er alle velkomne til å bidra til TV-aksjonen. For meir informasjon og gode idéar om korleis ein kan bidra, sjå https://blimed.no/engasjer-deg/

05.10.2020

Besøk og utreise for bebuarar ved Modalstunet

Besøk for bebuarar ved Modalstunet
Oppdatert 16.oktober 2020

Modalen kommune har opning for kontakt mellom bebuar i sjukeheim og pårørande/besøkjande med nokre restriksjonar som jamnleg blir justert ut frå smitte-situasjon.
Følgjande gjeld for besøk no:
Det er no også tillate med besøk til bebuarar av barnebarn og andre barn/ungdommar.
Bebuarar kan få ta imot besøk av pårørande/besøkjande på besøksrom «Vetlestova», på romma og ved besøk utandørs i hagen.
Pårørande kan ta med bebuarar på spasertur/rullestol-tur i området etter avtale med personalet
Kvar pasient kan maksimalt ta imot 2 pårørande/besøkjande ved kvart besøk. Tidsramme for besøk til bebuar er inntil 1 time 3 gonger i veka.
Pårørande/besøkjande skal avtale tidspunkt for besøk med avdelinga på førehand, og må vente ute til personale kjem og viser plass.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast for besøk ved institusjonen:
• Pårørande som er i karantene, eller har luftvegssymptom, kan ikkje kome på besøk.
• For å lette arbeidet med eventuell smitte-sporing, om smitte skulle kome inn i sjukeheimen, må det dokumenterast i besøksprotokoll kven som har vore på besøk.
• Pårørande/besøkjande og bebuar må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sjukeheimen legg til rette for at handsprit er tilgjengeleg.
• Pårørande/besøkjande bør halde 1 meters avstand til tilsette, og helst også til bebuar. Å halde handa er greitt.
• Bebuar kan ta imot blomar og gåver, og det kan takast med mat som blir ete under besøk. Det er ynskjeleg at der ikkje er restar att hjå bebuar etter besøk. Innpakka snop/ tørre varer går greitt

04.06.2020

Oppgradering av brannstasjon på Mo

Brannstasjonen på Mo er ikkje tilfredsstillande og må derfor utbetrast iht. dagens krav og standard.
Hensikten med dette tiltaket er å oppgradera brannstasjonen i Modalen til å        tilfredsstilla dagens krav til brannstasjonar. Det er vedtatt at brannstasjonen som er lokalisert i Modalen kommune sitt industribygg skal erstattast av ein ny stasjon i samme bygning som i dag.

Arealet på ca. 450m2 som skal byggjast om må sjåast på som et råbygg, der ytterveggar og tak vert tatt vare på. Det skal setjast inn nye garasjeporta, vindu og dører i eksisterande yttervegger.
Det vert installert nye komplette tekniske anlegg i arealet, både på sanitær, luft og el. Det disponible arealet kan delast i 2 stk. områder: ein garasje for kjøretøy og utstyr og eit areal for kontor, møterom, verkstad og garderobefasiliteter. Det vil være ulike behov for oppgradering av dei ulike areala og u-verdier for bygningsmessige komponenter vil også variera.

Kontor og garderobeanlegget blir å sjå på som en «klimatisert boks» inne i det store hallarealet der golv, veggar og tak må tilfredsstilla dagens energikrav.       El-tilførsel og eksisterande VA anlegg (bunnledninger) er å sjå på som forelda og må erstattast av nye anlegg.

 

Følgjande framdriftsplan er lagt til grunn:


Oppstartsmøte - gjennomført
Programmering og skissefase - gjennomført
Presentasjon av skisseprosjekt i kommunestyret - gjennomført
Avklaring med brukarar og Modalen kommune - avhengig av politisk vedtak - gjennomført
Ferdigstilling av løysningar, kostnadskalkyle - gjennomført
Søknad om rammeløyve - gjennomført
Utarbeiding av tilbodsdokumentasjon for Mercell - gjennomført
Gjennomgang av dokumentasjon Modalen kommune - gjennomført
Utlysning på Mercell - gjennomført
Evaluering av innkomne tilbod - gjennomført
Godkjenning Modalen kommune - avhengig av politisk vedtak - gjennomført
Inngåing av kontrakt med totalentreprenør - gjennomført
Byggefase -  pågår
Ferdigstilling - sommaren 2020

27.02.2020