HeimNyheter

Nyheter


Skulestart Mo skule

Det vert skulestart for alle elevar ved Mo skule måndag 17.08.2020.

Grunna den pågåande korona-pandemien så lyt skulen fylgja ein del smitteverntiltak. Skulen startar opp etter «Gult nivå» som er utfyllande skildra i smittevernrettleiar som du finn her

Alle elevar møter på skuleplassen til felles start kl 08.25. Skulebussane går som normalt, og alle elevar som treng skuleskyss kan no nytta ordinær skulebuss.

Vel møtt til skulestart!

-Rektor-

 

13.08.2020

Besøk og utreise for bebuarar ved Modalstunet

Besøk og utreise for bebuarar ved Modalstunet
Oppdatert 14.juli.

Frå 27.mai kom nye anbefalingar frå helsedirektoratet om besøk og utgang ved sjukeheimar. I Modalen har me hatt lite smittepress, og opnar no for meir kontakt mellom bebuar og pårørande / besøkjande. Der er likevel nokre reglar som må følgjast.

Bebuarar kan no få ta imot besøk av pårørande på besøksrom «Vetlestova», i tillegg til besøk utandørs i hagen. Det er frå 3.juni opna for besøk på romma ved å nytte altandør inn til rommet til bebuar. Det er også råd for bebuarar å bli med pårørande på tur.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast for besøk ved institusjonen:
• Pårørande som er i karantene, eller har luftvegssymptom, kan ikkje kome på besøk.
• Pårørande skal avtale tidspunkt for besøk med avdelinga på førehand, og må vente ute til personale kjem og viser plass.
• For å lette arbeidet med eventuell smitte-sporing, om smitte skulle kome inn i sjukeheimen, må det dokumenterast i besøksprotokoll kven som har vore på besøk.
• Besøkjande og bebuar må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sjukeheimen legg til rette for at handsprit er tilgjengeleg.
• Besøkjande bør halde 1 meters avstand til tilsette, og helst også til bebuar. Å gje kvarandre ein klem å halde handa er greitt.
• Kvar pasient kan maksimalt ta imot 2 besøkjande ved kvart besøk. Tidsramme for besøk til bebuar er inntil 1 time x 2 dagleg.
• Bebuar kan ta imot gåver og blomar. Besøkjande kan også ha med mat, som må etast på rommet til bebuar. Dersom det blir ete mat under besøk, må alle vaske hender før og etter måltid. Kjøkken ved institusjon kan ikkje nyttast.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast ved utreise frå institusjonen:
• Pårørande som er i karantene, eller har symptom med feber, sår hals eller hoste, kan ikkje ta nokon bebuar med ut på tur, inkludert biltur.
• Bebuar med feber, sår hals eller hoste, kan ikkje reise ut frå institusjonen
• Pårørande skal avtale tidspunkt for utreise med avdelinga på førehand, og avklare kva det inneber og tidsperspektiv ( spasertur, biltur, etc)
• Bebuar og pårørande blir ved tur oppmoda om å følgje gjeldande smittevernråd, som til dømes å halde avstand på 1 meter til andre personar, og å vere nøye med handhygiene før og etter mat.
• Bebuar skal alltid utføre nøye handvask ved tilbakekomst til institusjon.

04.06.2020

Barnehage og skule i Modalen opnar 11.mai

Frå veke 20, måndag 11.mai vil barnehagen vere open frå kl 8.00- 16.00

Om det er andre behov for andre opningstider så ta kontakt med Grete Urdal på tlf, 56599060 eller e-post, grete.urdal@modalen.kommune.no.

 

Mo skule opnar for alle elevar måndag 11.mai

Frå 11.mai er Mo skule klar til å gje alle elevane ordinær undervisning på skulen. Alle elevar møter til vanleg tid. Skulebussane går som normalt, og SFO føl ordinære opningstider. Mo skule føl gjeldande smittevernrettleiar i alt arbeid i tida framover.

Vel møtt!

08.05.2020

Delvis opning ved Mo skule

Mo skule startar opp undervisning for 1.-4.klasse og ordinær SFO frå 27.04.20. Skulen føl rettleiar frå Udir/FHI i samband med oppstart. Denne finn du her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Det er trygt for elevane å koma attende på skulen no dersom ein føl dei retningslinene som gjeld.

Det er sendt heim utfyllande skriv til alle heimar som e-post.

Skulebussane køyrer til vanlege tider og elevane møter etter vanleg timeplan.

 

Me ser fram til å få elevar attende på skulen!

Rektor

23.04.2020

Utlån av bøker

Sjølv om alle biblioteka i Noreg no er stengt har ein mange stader i landet lagt til rette for at ein kan halde fram med å låne bøker.

I Modalen samarbeider biblioteket med Roger Fure på Coop om eit «takeaway»-opplegg:

1)      Lånarane bestiller bøker frå biblioteket (SMS: 409 20 271 /

          e-post:         erik.vollmer@modalen.kommune.no)

2)      Bibliotekaren sender hentemelding til lånaren når bestillinga er ekspedert

3)      Lånaren hentar materialet på Coop.

 

 

Me tar sjølvsagt omsyn til smittevern når me plukkar bøker, med god handhygiene og bruk av plasthanskar.

Du treng ikkje å levere tilbake bøkene før vi opnar att. Du vert ikkje purra for bøker du har heime.

Skulle du likevel ynskje å levere inn bøker vil me helst ha dei inn på Bryggjeslottet eller på kommunehuset 1.etg.

Alle bøker som kjem inn får tre dagar i «karantene» hos oss, deretter vert plastomslaget desinfisert.

Ingen bøker vert lånte ut att før dei har vore igjennom denne prosessen.

16.04.2020

Rådmann og ordførar takkar tilsette og innbyggjarar i Modalen

Ei stor takk til tilsette og innbyggjarar i Modalen

Vi er alle prega og påverka av pandemien som no brer om seg i landet og regionen vår. Omfattande tiltak og grep vert gjort både nasjonalt og lokalt, noko som i stor grad styrer kvardagen til både tilsette og innbyggjarar på ein måte vi knapt har sett makan til tidlegare. Skular og barnehagar er stengt, idrettsanlegg er avlåst, kulturtilbod og fritidstilbod er avlyst, politiske møte vert utsett og helsetenestene våre er forventa sett under sterkt press i tida som kjem. Modalen kommune føl til ei kvar tid Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine tilrådingar, og sjølvsagt dei restriksjonar som sentrale styresmakter pålegg oss. Vi oppfordrar folk om å halde seg i ro og unngå unødige reiser, ikkje samle mange born og unge saman, la dei i staden ha ein eller to faste leikevener. I tillegg har vi vedteke lokale karantenereglar for studentar og elevar som kjem heim frå studier frå nokre stader i landet. Det er no meir smitte i dei store byane, og desse lokale restriksjonane er sett i verk for å bremse smittespreiing her hjå oss. Foreløpig har vi ikkje påvist smitte pr 17. mars i Modalen, men dette må vi vere førebudd på at kan endre seg raskt.

Som rådmann er eg særs stolt, men ikkje overrraska, over måten våre dyktige tilsette og leiarar har takla, og kjem til å takle vidare, denne utfordringa vi står i. Hendingane den siste veka har gjort meg endå tryggare på at våre tilsette og leiarar gjer alt som står i si makt for å løyse nye, vanskelege situasjonar og utfordringar som oppstår. Alt for å hindre og begrense smittespreiing i så stor råd som mogleg, samstundes som vi skal utføre lovpålagte og naudsynte tenester og oppgåver for innbyggjarane våre. Vi mobiliserer for å hindre smittespreiing og for å kunne gje naudsynt helsehjelp til dei som treng det.Tenestene våre organiserer seg på nye og sikrare måter, og det er mange gode døme på dette. Mange arbeider frå heimekontor. Reinhaldspersonalet vaskar og desinfiserer ein del lokale på ettermiddags- og kveldstid når andre tilsette ikkje er tilstades. Nye rutiner og planar vert utarbeidd for å sikre så god kontinuitet og sikker yrkesutøving som mogleg i helsetenestene våre. Lærarane planleggjer og tilretteleggjer for heimeundervisning. Barnehagen og skulen legg til rette for dei som har naudsynt rett til pass av born. Vaktmeistrane planlegg for å sikre vassforsyning. Tilsette på kommunehuset rullerer på kven som er tilstades og kven som arbeider heimeifrå for å kunne oppretthalde sentralbord, post og andre naudsynte oppgåver. Interne møter vert i størst mogleg grad gjennomført via telefon eller videomøte. Rammevilkår endrar seg kontinuerleg, men med dei haldningane, verdiane og positive ståpåviljen ein no ser i organisasjonen er eg trygg på at vi gjer vårt ytterste for vere rusta for tida vi no står i og tida som kjem. Tusen hjarteleg takk til alle tilsette for den innsatsen de til no har lagt ned, og for det arbeidet de gjer i fortsetjinga.

Samstundes vil eg rekkje ei stor takk til innbyggjarane våre for måten de har respondert på og takla situasjonen. Det er mitt soleklare inntrykk at innbyggjarane både aksepterer og respekterer tiltaka som no er innført, både nasjonalt og lokalt, sjølv om den nye kvardagen er krevjande. Vi opplever at folk no tek kontakt med Kundetorget og melder seg til teneste som frivillige til ulike oppdrag det vil vere behov for framover. Det set me stor pris på, og oppfordrar endå fleire til å gjere det same ved å sende epost med kontaktinformasjon til: postmottak@modalen.kommune.no.

Mange har spørsmål om kva som til ei kvar tid skjer og ynskjer meir informasjon. Vi vil freista å leggje ut ny relevant informasjon på nettsidene til kommunen og på kommunen si facebook side fortløpande. Vi oppfordrar og alle innbyggjarar til å halde seg oppdatert om den vidare utviklinga gjennom media og på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, då store nyhende og oppdateringar fil finnast der først.

Vi har og nytta SMS varsling av innbyggjarar, og det kan vere aktuelt å gjere det i nokre høve framover og. Kommunen bruker varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggjarar i kommunen om hendingar via sms, epost og talemelding. Er du usikker på om du ligg inne i registeret over dei som vert varsla, kan du snart finne meir utfyllande informasjon om korleis registrere seg på kommunen sine heimesider: modalen.kommune.no . Er du mellom dei som tidlegare allereie har motteke varsel, så er du registrert.

Ein del tilsette jobbar no til dels frå heimekontor og kan vere vanskeleg å nå på kontortelefon. Kontaktinformasjon til dei alle fleste av desse, både mobilnummer og epostadresser kan ein finna på kommunen si heimeside. Vi oppfordrar innbyggjarar til å framleis ta direkte kontakt med dei tenestene henvendinga angår. Har du til dømes spørsmål om skule eller barnehage, så tek ein kontakt med rektor eller styrar.

For mange innbyggjarar, bedrifter og arbeidstakarar er no kvardagslivet sett på vent, og mange  er urolege. Vis at du er eit god medmenneske for andre som treng det i denne tida.

Med dei beste helsingar

Jo Tømmerbakke, rådmann

 

Til innbyggjarar og tilsette i Modalen

Me er no inne i ei tid som nesten ingen av oss som lever i dag har opplevd før. Skular og barnehagar stengjer og det vert innført restriksjonar for oss alle. Dette er ein situasjon som me ikkje er vande med for liva våre har til no vore levd, slik som kvar einskild ynskjer å leva det.

I tida som kjem vert det viktig å ta vare på kvarandre og halde seg til råda som vert gitt for å bremse spreiing av Koronasmitte. Slik eg opplever det, tek folk i Modalen dette på største alvor og det gjer meg glad og stolt over bygda vår. Det tyder på at me alle gjer ein innsats for å beskytte og ta vare på dei mest sårbare i kommunen vår og mange har sendt melding til postmottaket for å melde seg til frivillig innsats om det vert naudsynt. Sånt gjer meg som ordførar trygg på at dette skal me kome oss igjennom. Gløym heller ikkje dei som kanskje sit åleine i karantene eller isolasjon og føler på utryggleiken. Er det mogeleg kan du bruke Skype eller Facetime slik at ein får sjå eit ansikt. Om ikkje kan du ringje på gamlemåten for det er godt å berre høyre ei stemme og. Takk til alle innbyggjarar som gjer Modalen til ein trygg og god stad å vera i denne vanskelege tida. Som sagt tidlegare, De gjer meg glad og stolt over bygda vår.

Noko anna som tryggjer meg er innsatsen dei tilsette i Modalen kommune no viser. Frå leiargruppa og heilt ut i organsasjonen vert det i desse dagar lagt ned eit fantastisk arbeid, som er med å leggje grunnlaget for at samfunnet vårt skal kunne fungera framover. Helse og omsorg, vatn i springen, reinhald, utdanning sjølv om skulen er stengd, tilbod til born som har foreldre i samfunnskritisk stilling osb. Lista er lang over ting som me tek som sjølvsagt, i tillegg til nye behov som dukkar opp i denne tida. Takk til alle flinke tilsette i Modalen kommune for Dykkar innsats.  

Me må heller ikkje gløyme dei tilsette i Modalen Kraftlag som kvar dag er ute og sikrar oss straum til m.a lys, varme og matlaging. Utan desse menneska ville heller ikkje kommunen greie å gje oss gode kommunale tenester i ei vanskeleg tid.

Så tusen takk alle saman og hugs å vask hendene ofte.

Kjetil Eikefet

Ordførar

17.03.2020

Oppgradering av brannstasjon på Mo

Brannstasjonen på Mo er ikkje tilfredsstillande og må derfor utbetrast iht. dagens krav og standard.
Hensikten med dette tiltaket er å oppgradera brannstasjonen i Modalen til å        tilfredsstilla dagens krav til brannstasjonar. Det er vedtatt at brannstasjonen som er lokalisert i Modalen kommune sitt industribygg skal erstattast av ein ny stasjon i samme bygning som i dag.

Arealet på ca. 450m2 som skal byggjast om må sjåast på som et råbygg, der ytterveggar og tak vert tatt vare på. Det skal setjast inn nye garasjeporta, vindu og dører i eksisterande yttervegger.
Det vert installert nye komplette tekniske anlegg i arealet, både på sanitær, luft og el. Det disponible arealet kan delast i 2 stk. områder: ein garasje for kjøretøy og utstyr og eit areal for kontor, møterom, verkstad og garderobefasiliteter. Det vil være ulike behov for oppgradering av dei ulike areala og u-verdier for bygningsmessige komponenter vil også variera.

Kontor og garderobeanlegget blir å sjå på som en «klimatisert boks» inne i det store hallarealet der golv, veggar og tak må tilfredsstilla dagens energikrav.       El-tilførsel og eksisterande VA anlegg (bunnledninger) er å sjå på som forelda og må erstattast av nye anlegg.

 

Følgjande framdriftsplan er lagt til grunn:


Oppstartsmøte - gjennomført
Programmering og skissefase - gjennomført
Presentasjon av skisseprosjekt i kommunestyret - gjennomført
Avklaring med brukarar og Modalen kommune - avhengig av politisk vedtak - gjennomført
Ferdigstilling av løysningar, kostnadskalkyle - gjennomført
Søknad om rammeløyve - gjennomført
Utarbeiding av tilbodsdokumentasjon for Mercell - gjennomført
Gjennomgang av dokumentasjon Modalen kommune - gjennomført
Utlysning på Mercell - gjennomført
Evaluering av innkomne tilbod - gjennomført
Godkjenning Modalen kommune - avhengig av politisk vedtak - gjennomført
Inngåing av kontrakt med totalentreprenør - gjennomført
Byggefase -  pågår
Ferdigstilling - sommaren 2020

27.02.2020