Tilskot til tilpassing av bustad

Modalen kommune har framleis ledige tilskotsmidlar frå Husbanken til tilrettelegging av bustader. Tilskotet kan gjevast til personar som på grunn av nedsett funksjonsnivå treng å tilpassa bustaden sin for å kunne bu heime. Tilskotet kan brukast til enkle tiltak som å fjerne tersklar for betre tilkomst, eller til meir omfattande ombyggingar.

Søknadsskjema og meir utfyllande informasjon om reglane for tildeling finn du her:

 

Dersom du ynskjer å snakke med nokon i Modalen kommune om dette kan du kontakte Oddvin Neset på tlf. 56 59 90 31.

 

Web levert av CustomPublish