Tilskot til tilpassing av bustad

Modalen kommune har motteke tilskot til tilpassing av bustader frå Husbanken. Privatpersonar kan søkje på dette tilskotet. Tilskotet  kan brukast til enkle tiltak som å fjerne tersklar for betre tilkomst til bustaden – men også til større ombyggingar for å tilretteleggje bustaden til nedsett funksjonsevne.

Søknadsskjema og meir utfyllande informasjon om reglane for tildeling av tilskotet finn du her:

http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-enkeltpersoner/tilskudd-tilpasning/

Web levert av CustomPublish