Rådet for eldre og funksjonshemma

Eldreråd og Råd for funksjonshemma vert slege saman til Råd for eldre og funksjonshemma. Kommunestyresak 15/0048

Råd for eldre og funksjonshemma

Medlemmar                                  

Varamedlem
Geir Lundekvam

Aslaug Farestveit, personleg vara for Geir Lundekvam

Nina Edsnes

Jostein Farestveit, pesonleg vara for Nina Eidsnes

Sigrunn Nesse

Svanhild Moberg Nordaas, personleg vara for Sigrunn Nesse

Heimel:

Lov om eldreråd

   §1. (Skiping av kommunale eldreråd)

I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.

Departementet kan gjere unnatak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa område innan kommunen.  I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til kommunedelsutval, skal det vere eldreråd i alle kommunedelar.  For slike eldreråd ivaretek kommunedelsutvala dei rettar og plikter som etter denne lov er lagt til kommunestyret.  Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som omhandla i §3.  I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd.

   §2. (Val og samansetjing av kommunale eldreråd)

Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha.  Reglane om høvetalsval i §36 og §37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd.

Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet.  Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.

Merknad:   Konstituerer seg sjølv.

Web levert av CustomPublish