Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga er lokalisert på kommunehuset, og har oppgåver innan kommunal økonomi og skatteinnkrevjing.

Økonomikontor/rekneskap

Økonomikontoret yter tenester både til kommunen sine innbyggjarar og andre tenesteområde i organisasjonen.

Kontoret har sine oppgåver innan rekneskap, budsjett og budsjettoppfølging, utsending og innfordring av kommunale krav, finansforvalting og eigedomsskatt. Me fører og rekneskapen for Mo kyrkjelege fellesråd.

Web levert av CustomPublish