NAV Modalen

Modalen kommune sine sosiale tenester inkludert Husbanken si bustøtteordning vert i hovudsak utført av NAV-kontoret.

Nav-kontoret er lokalisert i 1.etasje i kommunehuset og har  ope torsdag kl. 09.00 - 15.00

 

 

Det vart frå 01.07.2006 oppretta ein ny statsetat i Noreg; NAV. Dette etter at trygdeetaten og aetat vart avvikla frå 30.06.2006.


Formålet med oppretting av ny arbeids- og velferdsetat er:
• Få fleire i arbeid og færre på stønad
• Tilpasse stønadene til brukarane sine behov
• Få ein meir heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

 

I samsvar med lovreguleringa vart det inngått samarbeidsavtale mellom arbeids- og velferdsetaten i Hordaland og Masfjorden kommune om etablering og drift av Nav Masfjorden.

 

Den kommunale sosialtenesta er innlemma i NAV .

Web levert av CustomPublish