M√łteplan - utval

Det er eit mål at du skal ha ein stor grad av innsyn i kommunen si forvaltning. Av den grunn er det lagt til rette for at du enkelt skal kunne finne oversyn over kommunen sine postlister og få tilgjenge til informasjon derfrå.

Det er viktig å vere merksam på at vi av omsyn til personvern ikkje ynskjer eller har høve til å leggje ut all informasjon til offentleg gjennomsyn. På same måten kan det vere naudsynt å halde attende informasjon som gjeld forretningar.

Dette er ei generell ordning som tek sikte på at informasjon ikkje skal verte spreidd på uynskt vis. Men det kan då hende at du ikkje får innsyn i saker som du burde ha fått informasjon om. Du har ein sakleg grunn til å få del i informasjonen, gjer vi merksam på at du i mange høve kan få tilgjenge til denne via ein eigen forespurnad.

Skriv ut Skriv ut