MO KYRKJE.

Kontaktinformasjon Kyrkjekontoret:Tlf. 56599033/ 95160970
harald.farestveit@modalen.kommune.no

Kontortid mandag og onsdag 08 -15.30

Mo er ein gamal kyrkjestad. Det har stått 2 kyrkjer her tidlegare på om lag same staden. Den første, ei lita stavkyrkje, vart sannsynlegvis bygd ein gong i tida 1150 - 1200, utan at ein har sikre skriftlege kjelder om det. Mo kyrkje vert første gongen nemnd i Bjørgynjar Kalfskinn i 1360. I 1593 vart den andre kyrkja bygd. Det var ei lita tjørebreid trekyrkje med tårn.

Denne kyrkja er i gamle skrifter karakterisert som "den skjønne bygning". Ho hadde sitjeplass til 130 menneske, og ho vart ståande i nesten 300 år, fram til den noverande kyrkja vart bygd i 1883.

Ho stod like attmed den noverande, og då den nye var ferdig vart den gamle riven og materialane vart auksjonerte bort. Nokre stokkar frå gamlekyrkja er truleg brukte i ei løe på Nottveit. Det er teke vare på ein del inventar frå gamlekyrkja m.a:

  • Altertavle frå 1602 med Fadervår innskrive. I dei fire hjørna er det illustrasjonar av dei fire evangelistane, Johannes, Matteus, Markus og Lukas. Altertavla var ei gåve frå sokneprest Peder Broch og kona, Kristine Davidzdatter i Hamre. Denne hendinga er skildra i boka Kyrkje og kristenliv. Altertavla skal vera den eldste i Nordhordland etter reformasjonen.
  • Alterkalk og disk i sølv frå 1650 åra. Dette er også gåver.
  • Dåpsfat i messing frå om lag 1600. Det er hamra ut frå eitt stykke.
  • Dåpskanne i tinn frå same tid.
  • Nokre gamle biblar og bøker. Dei eldste frå 1700- talet. Brochmanns Huspostile er frå 1760.
  • Ein messehagel frå 1860 åra.

Desse tinga står utstilt i kyrkja. På veggen bak i kyrkja er det nokre stolvangar frå gamlekyrkja. Desse har innskrift og det er førebokstavane til dei som eigde stolestadene som er innskrive. Kvar familie hadde sine eigne benker. På ein av stolvangane er årstalet 1638 innskore.

Den noverande kyrkje vart  bygd i 1883. Då ho sto ferdig  hadde den kosta kr 13 500,-.

Kyrkja har plass til 220 personar. Mo kyrkje er ein langskipskyrkje i tømmer i nygotisk stil.

Web levert av CustomPublish