Landbruk og miljø

Avdelinga for landbruk dekkjer fagområda jordbruk, skogbruk, utmark, og viltforvaltning. Modalen kommune kjøper landbrukskompetanse frå Meland kommune.

Veterinærvaktordninga i vårt distrikt.
Telefon: 56 51 33 00.

Kommunen har etter jordlova og skogbrukslova sjøvstendig ansvar som landbruksstyremakt.

Tenestane omfattar:

Lovforvaltning (konsesjonslov, odelslov, bu- og driveplikt, jordlov, forpaktningslov, jordbruksforskrifter, skogbruksforskrifter m.m.), arealforvaltning, næringsutvikling, tilskotsordningar (produksjonstilskot, BU, kommunalt næringsfond, miljøtilskot m.m), velferdsordningar i jordbruket, erstatningsordningar, rådgjeving og andre forvaltningsoppgåver.

Web levert av CustomPublish