Medlemmer i Kontrollutvalet

Kontrollutvalet 2015 - 2019
Knut Moe, leiar 1.vara Sigrun Almelid Birkeland
Sigmund Vikane, n.leiar 2.vara Bjørn Helland
Trude Langedal 3.vara Trygve Mjelde

 

 

Heimel:

Kommuneloven §77. Kontrollutvalget

1.  Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne.  Utvalget skal ha minst tre medlemmer.  Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. [Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.] Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles.

2.  Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

3.  Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

4.  Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.  Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

5.  Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

6.  Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.  Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.

7.  Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

8.  Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har bestemt noe annet.  Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. §31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.

9.  Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.

10.  Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.

11.  Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling mv.

Web levert av CustomPublish