Høyring heilskapleg rosanalyse

Modalen kommune har no utarbeida ein overordna Risiko- Og Sårbarheitsanalyse. I alt er 44 uønska hendingar vurdert. Lokale arbeidsgrupper har delteke i arbeidet og ulike lokale aktørar har kome med innspel.

ROS-analysen vert no sendt på høyring med frist for tilbakemeldingar – 15. juni.

 

Høyringsuttalar vil verte vurdert av styringsgruppa for prosjektet.

 

ROS-analysen vil verte handsama av kommunestyret i september 2016.

Web levert av CustomPublish