Heimeteneste

Heimetenesta gjev døgnkontinuerlig tilbod til heimebuande etter søknad og fagleg vurdering.

Heimebuande eldre kan etter søknad få middag frå sjukeheimen kjørt heim til seg.

Heimebuande som ynskjer det kan søkja om å få leiga tryggleiksalarm gratis. Alarmen er knytt til Hjelp24, som tek kontakt med brukaren. Om naudsynt gjev dei melding til sjukeheimen, som står for vidare oppfølgjing og eventuelt utrykning til den som har utløyst alarmen.

Web levert av CustomPublish