Folkemøte om ny kraftleidning Modalen - Mongstad

Bryggjeslottet i Modalen - 8- november 19:00
Kinosalen i Matre - 9. november 19:00
Nordbygda samfunnshus - 10. novmber 19:00

NVE har motteke konsesjonssøknad frå BKK Nett AS for ein ny 300 (42) kV kraftleidning mellom Modalen koplingsstasjon og Mongstad transformstorstasjon. BKK Nett AS grunngjev tiltaket med å styrke forsyningstryggleiken til Bergensområdet og legge til rette for meir kraftproduksjon.

På møte vil NVE orientere om den formelle handsaminga av søknaden, mens BKK Nett vil orientere om prosjektet. Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn i kommunen.

Dokumenta er også lagt ut elektronisk på www.nve.no/kraftledninger. For nærare opplysningar kontakt NVE v/ Martin Windju
på tlf. 22 95 94 90.

Eventuelle merknader til søknaden må sendes Norges Vassdrags- og energidirektorat, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo eller nve@ve.no innan 7. januar 2011.

Web levert av CustomPublish