Flyktningtenesta i Modalen kommune

Modalen kommune har gjort vedtak på å ta i mot 12 personar i 2016 og plantalet for 2017 er sett til 8. Endeleg vedtak om dette vert gjort hausten 2017

Leiar: Assisterande rådmann, Oddvin Neset

Flyktningkonsulent: Sissel Hindenes, tilsett i 50 % stilling


 

Ansvarsområder

Å busetje flyktningar i samsvar med gjeldande vedtak i kommunestyret
Praktisk hjelp, råd og rettleiing overfor flyktningane
Tilby introduksjonsprogram
Koordinere og samhandle med offentlege og private organ
Vi samarbeidar med Nav
Samarbeider med andre instansar for å bidra til norskopplæring, skule/utdanning og arbeid/sysselsetting.

Mål

Våre mål er å leggje til rette for at flyktningane får

ta i bruk ressursane dei har med seg frå heimlandet
bli sjølvstendige
vere aktive deltakarar i det norske samfunnet på lik linje med andre borgarar

Dette ynskjer vi å nå gjennom busetting, rettleiing, introduksjonsprogrammet og miljøarbeid.

Lenke til integrering- og mangfaldsdirektoratet sitt introduksjonsprogram:
http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/introduksjonsprogram/

Web levert av CustomPublish