Drift og vedlikehald

Vatn:

Kommunen har i dag følgjande vassverk:

  • Mo vassverk
  • Helland vassverk
  • Øvre Helland vassverk
  • Hugnastad vassverk

 

Avlaup:

Kommunen har i dag fire renseanlegg

  • Kleivane
  • Mo
  • Helland
  • Øvre Helland

 

Slamtømming

Slamtømming skjer som hovudregel anna kvart år, og fritidsbustader kvart 4. år 

Kommunale vegar

Kommunen har ca 10 km med kommunal veg. Når det gjeld snøbrøyting har kommunen avtale med 3 brøytekontraktørar.

Vedlikehald av  komunale vegar vert utført av teknisk etat.

Web levert av CustomPublish