Organisasjonkart

Kommunal organisering

I Modalen kommune er den daglege verksemda organisert etter ein modell der leiarane for kvart tenesteområde rapporterer direkte til rådmannen. Ansvaret for drifta av tenesteområda er delegert til den enkelte leiar for avdelinga. Dette gjeld både fag, personale og økonomi. For å sikra god arbeidsflyt mellom rådmannen og avdelingane ute er det etablert støttefunksjonar i rådmannen sin stab innan fleire område slik kartet viser. Her er tillagt strategisk leiing og stabs/støttefunksjonar for heile kommunen.

Web levert av CustomPublish