Årsmelding - rekneskap for 2013


Rekneskapsåret 2013 er avslutta med eit positivt netto driftsresultat på 7 millionar kroner. Resultatet utgjer 8 % av driftsinntekta. Det er godt over tilrådd minimumsnivå - 3 % - for kommunane.
Alle tenesteeiningar har hatt god kostnadskontroll i høve sine budsjettområde.


Rådmannen er godt nøgd med tenestene som er levert til innbyggjarar og andre brukarar. 
Dersom du ønskjer å lese meir om dei ulike tenesteområda og økonomisk status for kommunen, så finn du det i årsmeldinga frå rådmannen.
 

Web levert av CustomPublish