Medlemmer i Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet

Øivind Olsnes, rådmann, leiar 1 vara
Nina Eidsnes, politikar, n.leiar 2.vara Kjetil Eikefet
Oddvin Neset ass.rådmann 3.vara Håvard Engseth
arbeidstakarrep. pers.vara
arbeidstakarrep. pers.vara
Jorunn Brekkhus, arbeidstakarrep. pers.vara   

Heimel:

Arbeidsmiljøloven §7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg

(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det vere arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert.  Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det.  Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.

(3) Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet.  Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget.  Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter.  Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget.  Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om sammensetning, valg og funksjonstid. Departementet kan gi regler om at andre samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som arbeidsmiljøutvalg.

 

Hovudavtala Del B § 6 Arbeidsmiljøutvalg

Merknader:  

Utvalet er og likestillingsutval og attføringsutval.

Frå arbeidsgjevar kan det sitja både politikar og adm. leiar.

Utvalet vel leiar for to år om gongen. Arbeidsgjevar har leiaren ca. nov. 2011 til nov. 2013, medan arbeidstakar har leiaren ca. nov. 2013 til nov. 2015.

Arbeidstakarorg. oppnemner tre medlemmar med personlege vara.

 

Web levert av CustomPublish