Medlemmer i administrasjonsutvalet

Administrsjonsutvaler 2015 - 2019
Tom Kristian Thorsen ordførar  leiar           1.vara Ann Jorunn Farestveit
Kristin Nåmdal, varaordførar,n.leiar 2.vara Kjetil Eikefet
Linda Neset 3.vara Frank Stian Steinsland
arbeidstakarrep.  
arbeidstakarrep.   

 

Heimel:

Kommuneloven §25. Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg.

1.  Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.  Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte.

2.  Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller fylkeskommunen og de ansatte.  De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen.  Flertallet i utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller fylkeskommunen.  Kommunestyret og fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og nestleder blant disse.

3.  For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet.

4.  For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg.

Hovudavtala Del B § 4 Partssammensatt utvalg

Det er slike føringar, for valet:                                       

Ingen av arbeidsgjevarrepr. / vara, skal vera kommunalt tilsett.

Arbeidsgjevarrepr. bør rekruttert frå formannskapet. Vararepr. bør vera medl. avformannskapet eller vara i formannskapet.

Arbeidstakarorganisasjonane vel to arbeidstakarrepresentantar, med personlege vara.

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish